Get Adobe Flash player
Czech Danish English French Polish Russian Ukrainian

 «  < Czerwiec 2016 >   »
PWSCPSoN
24

Biuletyn

Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego aby dostawać go bezpośrednio na skrzynkę pocztową

 

Jakość a nie cena - reforma zamówień publicznych uchwalona!

 

Sejm przyjął na posiedzeniu w dniu 25 lipca zmiany w prawie zamówień publicznych wg. projektu klubu  PO, autorstwa Marii Janyska i Adama Szejnfelda.

Dzięki tym zmianom żegnamy się z wieloma mankamentami dotychczasowej praktyki w zamówieniach publicznych, m.in.:

- dyktatem najniższej ceny- teraz cena jako jedyne kryterium będzie mogła być stosowana tylko wobec przedmiotów zamówienia powszechnie dostępnych na rynku i o ustalonych standardach, z zastrzeżeniem jednak wykazania przez jednostki sektora finansów publicznych, w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia;

- rażąco niską ceną- zamawiający ma wyjaśniać cenę niższą o 30% od wartości kosztorysowej albo od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, przy czym koszty pracy przyjęte do analizy nie mogę być niższe niż wynikające z najniższego wynagrodzenia; ponadto przenosi się ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, na wykonawcę;

- pozornym a nawet fałszywym udostępnianiem potencjału- wprowadzamy instytucję solidarnej odpowiedzialności z tytułu nieudostępnienia potencjału;

- zatrzymywaniem wadium wobec wszystkich podmiotów rezygnujących z ubiegania się o zamówienie i nie uzupełniających w związku z tym niektórych dokumentów- pozostaje tylko przypadek, w którym  nie uzupełnia się dokumentów na wezwanie zamawiającego w ofercie, która byłaby wybrana;

- z nadużywaniem tajemnicy przedsiębiorstwa wobec danych, które powinny być jawne w ubieganiu sie o zamówienie- od teraz jeśli oferent zastrzeże dane jako nie podlegające ujawnieniu z powodu tajemnicy przedsiębiorstwa będzie jednocześnie musiał wykazać, iż faktycznie stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czyli że je skutecznie chroni;

 

W uchwalonych zmianach wychodzimy naprzeciw wielu oczekiwanym rozwiązaniom, zarówno przez rynek zamówień, jak i rynek pracy, tj. wprowadzamy m.in.:

- możliwość wymagania przez zamawiającego zatrudniania na umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówień na roboty budowlane lub usługi, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności;  zamawiający będzie musiał wykazać je w SIWZ;

- waloryzację wartości zamówienia w umowach powyżej 12 m-cy- w umowach  zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy należy zapisać postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę;

- przepis przejściowy umożliwiający stronom umowy wystąpienie o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w umowach długoterminowych (powyżej 12 miesięcy), zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszych zmian, w przypadkach zmian danin publicznych, o których mowa w akapicie poprzedzającym;

- mechanizm  przygotowywania, udostępniania i aktualizacji Dobrych Praktyk, czyli wzorcowych dokumentów w zamówieniach- wprowadzamy w tym zakresie nowy obowiązek dla Prezesa UZP;

- uproszczenie  procesów zamówień w zakresie tzw. usług niepriorytetowych, poniżej progów unijnych.

 

Maria Małgorzata Janyska

Posłanka na Sejm RP