Get Adobe Flash player
Czech Danish English French Polish Russian Ukrainian

 «  < Czerwiec 2016 >   »
PWSCPSoN
24

Biuletyn

Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego aby dostawać go bezpośrednio na skrzynkę pocztową

 

Statut

Lubuskiej Izby Budownictwa

I. Postanowienia Ogólne

Artykuł 1.

Lubuska Izba Budownictwa zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa i usług technicznych.

Artykuł 2.

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195) oraz postanowień niniejszego Statutu.

Artykuł 3.

Siedzibą Izby jest miasto Zielona Góra a terenem działalności województwo lubuskie.

Izba może prowadzić działalność na terenie całego kraju i poza jego granicami po spełnieniu wymogów określonych w ustawie.

Artykuł 4.

Izba ma prawo używania odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Cele i zadania Izby

Artykuł 5.

Do zadań Izby należy w szczególności:

1. reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych Członków Izby,

2. organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem przez nich działalności gospodarczej w kraju i za granicą,

3. współtworzenie warunków działania i rozwoju życia gospodarczego w zakresie budownictwa i usług technicznych,

4. kształtowanie zasad rzetelnego działania, etyki zawodowej i uczciwości kupieckiej
w działalności gospodarczej,

5. prowadzenie działalności szkoleniowej związanej z doskonaleniem kwalifikacji

pracowników Członków Izby i poszerzaniem ich znajomości nowych technik

i technologii w budownictwie oraz zapewnianiem nowych kadr a także współpraca

z właściwymi organami oświatowymi w zakresie kształtowania rozwoju szkolnictwa

zawodowego,

6. udzielanie pomocy w rozwoju i racjonalne wykorzystanie potencjału produkcyjno-handlowego Członków Izby,

7. pomoc w podnoszeniu konkurencyjności Członków Izby na rynkach międzynarodowych,

8. wykonywanie innych zadań określonych przez organy statutowe.

Artykuł 6.

Izba realizuje swoje cele i zadania statutowe przez:

1. współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, w celu tworzenia odpowiednich warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez Członków Izby,

2. dokonywanie oceny i wyrażanie opinii odnośnie istniejących i projektowanych zasad oraz przepisów dotyczących działalności gospodarczej w zakresie budownictwa i usług technicznych oraz zgłaszania w tym względzie własnych projektów i postulatów,

3. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi oraz innymi organizacjami samorządowymi
i gospodarczymi,

4. tworzenie warunków dla postępowania mediacyjnego i polubownego między Członkami Izby,

5. podejmowanie w razie potrzeby działalności gospodarczej, służącej realizacji zadań statutowych Izby,

6. tworzenie terenowych, branżowych i środowiskowych klubów oraz oddziałów Izby,

7. delegowanie przedstawicieli do organów doradczych, władz samorządowych
i administracji rządowej,

8. świadczenie na rzecz Członków Izby pomocy, w tym również materialnej, umożliwiającej wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych i organizacyjnych,

9. poradnictwo prawne i podatkowe,

10. świadczenie na rzecz Członków Izby pomocy w zakresie analizy rynku, promocji rynkowej oraz innych form działalności marketingowej i konsultacyjnej,

11. wydawanie Członkom Izby, na ich wniosek, opinii niezbędnych do uruchamiania
i rozwijania działalności gospodarczej a w szczególnych przypadkach poręczeń
i gwarancji,

12. w razie potrzeby, w celu realizacji w/w zadań, Izba powoła ze swojego grona odpowiednie komisje problemowe.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 7.

1. Członkami Izby mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność

gospodarczą w zakresie określonym w Art. 1 Statutu.

2. Przyjęcie w poczet Członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby, po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji członkowskiej i wpłaceniu wpisowego oraz przedstawieniu pisemnej informacji o działalności firmy w zakresie ustalonym przez Zarząd .

3. Od uchwały Zarządu Izby odmawiającej przyjęcia, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

4. Członkowie założyciele Izby, nabywają członkostwo z chwilą jej zarejestrowania.

5. Zarząd Izby może nadać tytuł Członka Honorowego osobom szczególnie

zasłużonym dla rozwoju Izby.

Artykuł 8.

Do uprawnień Członków Izby należy:

1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby,

2. udział w Walnym Zgromadzeniu Izby,

3. uczestniczenie w pracach klubów członkowskich i komisji problemowych działających w Izbie,

4. zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Izby,

5. korzystanie z pomocy i doświadczeń Izby na zasadach określonych Statutem i regulaminami,

6. korzystanie z doradztwa Izby, w sprawach wynikających z działalności gospodarczej Członków.

Artykuł 9.

Do podstawowych obowiązków Członków Izby należy:

1. przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i innych organów Izby,

2. przestrzeganie zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich,

3. dbanie swoim działaniem i postawą o dobre imię Izby,

4. regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Izbie.

Artykuł 10.

1. Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia z Izby, wyrażonego na piśmie, za uprzednim sześciomiesięcznym wypowiedzeniem,

2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Izby w przypadku:

· zaprzestania działalności gospodarczej w przedmiocie działania Izby,

· nie opłacania składki członkowskiej przez okres sześciu miesięcy,

· zgonu Członka – osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez Członka – osobę prawną.

3. wykluczenia z Izby na mocy uchwały Zarządu Izby w wypadku:

· prowadzenia działalności sprzecznej z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi,

· rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał organów Izby albo też na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

2. Od uchwały Zarządu Izby o skreśleniu z listy Członków lub wykluczenia z Izby,

zainteresowany może wnieść odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od

daty otrzymania Uchwały.

3. Na podstawie uchwały Zarządu Izby lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, Członek Izby

może być zawieszony w prawach Członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli

w sprawie o jego skreślenie lub wykluczenie konieczne jest przeprowadzenie

postępowania wyjaśniającego.

1. Organy Izby

Artykuł 11.

1. Organami Izby są:

· Walne Zgromadzenie,

· Zarząd,

· Komisja Rewizyjna,

· Sąd Koleżeński.

2. Kadencja organów Izby trwa trzy lata.

3. W razie nie możności pełnienia funkcji przez Członka organów Izby na jego miejsce

wchodzi osoba, dokooptowana spośród Członków Izby drogą podjęcia uchwały przez

dany organ.

4. Liczba osób uzupełniających składy organów Izby nie może przekroczyć 50 % składu

osobowego tych organów.

Walne Zgromadzenie

Artykuł 12.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

Artykuł 13.

1. Walne Zgromadzenie tworzą Członkowie Izby.

2. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi, są reprezentowani w Walnym

Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli.

Artykuł 14.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. uchwalanie Statutu Izby oraz jego zmian,

2. uchwalanie kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji,

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

4. uchwalenie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich, wpisowego oraz innych świadczeń na rzecz Izby,

5. wybór i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

6. udzielanie absolutorium ustępującym organom Izby,

7. rozwiązanie Izby i przeznaczenie jej majątku w razie likwidacji Izby.

Artykuł 15.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest corocznie przez Zarząd Izby, który zawiadamia Członków Izby o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.

Artykuł 16.

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie na wniosek 1/3

członków Izby albo Komisji Rewizyjnej lub Zarządu.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu jednego m-ca od daty

złożenia wniosku o zwołanie Zgromadzenia.

Artykuł 17.

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności

co najmniej połowy Członków Izby w I terminie – a w II terminie zwołanym

niezwłocznie – bez względu na liczbę członków z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2.Uchwały w sprawie Statutu, rozwiązania Izby i przeznaczenia jej majątku w razie

likwidacji Izby, podejmowane są większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej

połowy Członków Izby.

3. Głosowanie na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia jest jawne, chyba, że uchwała

Walnego Zgromadzenia zadecyduje inaczej.

4. W sprawach wyboru lub odwołania władz Izby głosowanie jest tajne.

5. Każdy z Członków Izby ma na Walnym Zgromadzeniu 1 głos.

Zarząd Izby

Artykuł 18.

Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby.

Artykuł 19.

1. Zarząd Izby składa się z 5 osób – Prezesa i 4 Członków Zarządu, wybieranych przez

Walne Zgromadzenie.

2. Prezes Zarządu powierza 2 z Członków Zarządu funkcje Wiceprezesa..

Artykuł 20.

1. Izbę na zewnątrz, z zastrzeżeniem postanowień Art. 34, reprezentuje Prezes lub z jego

upoważnienia jeden z Wiceprezesów.

2. Zarząd może udzielać jednorazowych lub stałych pełnomocnictw do występowania

w imieniu Izby w sprawach wynikających z bieżącej działalności, określając

każdorazowo zakres pełnomocnictwa i okres na jaki zostało udzielone.

Artykuł 21.

Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Artykuł 22.

1. Uchwały Zarządu Izby, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności

co najmniej połowy jego Członków.

2. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Izby lub zastępującego

go Wiceprezesa.

Artykuł 23.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. prowadzenie bieżącej działalności Izby.

2. wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

3. opracowywanie programów działalności i preliminarzy finansowych Izby,

4. tworzenie lub likwidacja biur, komisji, zespołów,

5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,

6. coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Izby,

7. wykonywanie wszelkich innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.

Komisja Rewizyjna

Artykuł 24.

1.Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu i Sądu

Koleżeńskiego oraz nie mogą być pracownikami Biura Izby.

Artykuł 25.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1.kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, przepisów Statutu i regulaminów

wewnętrznych,

2.dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Izby, zwłaszcza

kontroli finansowej,

3.składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności i wyników

kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Izby,

4.rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

5.wykonywanie innych czynności powierzonych przez Statut Izby lub Walne

Zgromadzenie.

Artykuł 26.

Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.

Sąd Koleżeński

Artykuł 27.

1.Sąd Koleżeński w składzie 5 osób wybierany jest przez Walne Zgromadzenie.

2.Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego

Zastępcę.

Artykuł 28.

1.Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy w szczególności:

1. orzekanie w sprawach Członków Izby o naruszeniu Statutu lub zasad etyki zawodowej i handlowej, w tym rozstrzyganie spraw o wykluczenie z Izby lub zawieszenie w prawach Członka Izby,

2. prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych osób.

2.Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub

Członków Izby.

3.Sąd Koleżeński może wymierzyć kary:

· upomnienia,

· nagany,

· zawieszenia w prawach Członka Izby na okres dwóch lat,

· wykluczenia z Izby.

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia

Członków w terminie m-ca od daty ogłoszenia orzeczenia.

Artykuł 29.

Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa uchwalony przezeń regulamin.

Biuro Izby

Artykuł 30.

1.Biuro Izby jest jednostką wykonawczą Zarządu Izby.

2.Działalnością Biura kieruje Dyrektor, powoływany przez Zarząd Izby.

Artykuł 31.

1.Biuro Izby realizuje zadania Izby i wykonuje uchwały Zarządu Izby.
2.Regulamin organizacyjny i regulamin pracy Biura ustala Zarząd Izby.

V. Gospodarka Finansowania, majątek i fundusze Izby.

Artykuł 32.

1.Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i prawa

majątkowe.

2.Majątek Izby tworzą:

· wpływy ze składek członkowskich i wpisowego,

· wpływy z darowizn, spadków i zapisów,

· wpływy na fundusze celowe,

· wpływy za korzystanie z odpłatnych świadczeń Izby,

· wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych,

· dotacje,

· inne wpływy.

3.W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na

realizację zadań statutowych.

4.Składka członkowska płatna jest kwartalnie z góry do 31 stycznia za I kw. , do dnia

30 kwietnia za II kw., do 31 lipca za III kw. i do 31 października za IV kw.

Do ustalenia wysokości składki przyjmuje się średnią zatrudnienia w przedsiębiorstwie

za rok poprzedni.

5.Wysokość wpisowego i składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Izby.

Artykuł 33.

Koszty działalności organów statutowych i Biura Izby ponosi Izba.

Artykuł 34.

Do składania w imieniu Izby oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie Prezesa i Wiceprezesa lub dwóch Wiceprezesów Zarządu.

VI. Przepisy końcowe

Artykuł 35.

Lubuska Izba Budownictwa jest organizacją, która nie działa dla zysku. W związku tym, nie pobierając żadnego wynagrodzenia, finansuje podejmowane przez siebie działania, ze środków pochodzących z innych źródeł lub pokrywa dopuszczalną wysokość kosztów własnych.

Artykuł 36.

1.Izba ulega rozwiązaniu, jeśli tak postanowi Walne Zgromadzenie na dwóch kolejnych

posiedzeniach większością określoną w art. 17 ust.2 .

2.W wypadku rozwiązania Izby – Walne Zgromadzenie ustanowi likwidatora.

3.Walne Zgromadzenie jest uprawnione do rozporządzania majątkiem Izby pozostałym

po jej likwidacji.

Artykuł 37.

Powyższy tekst Statutu uwzględnia postanowienia statutu uchwalonego dnia 30 listopada 1998 roku na Zebraniu Założycielskim Lubuskiej Izby Budownictwa oraz zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenia Izby w dniach:

28 lutego 2001 roku, 17 stycznia 2002 roku, 21 marca 2003 roku, 25 marca 2005 roku, 3 kwietnia 2009 roku i 29 kwietnia 2010 roku.

Zarząd Izby:

clip_image002[1]